Ασφάλιση εγγυήσεων

Εγγυητικές επιστολές

Η Ασφάλιση Εγγυήσεων (Surety bonds) – δίνει την δυνατότητα στις Επιχειρήσεις να προβούν στην έκδοση Εγγυητικών Επιστολών μέσω  Προγράμματος Ασφάλισης.
Εγγυάται δηλαδή την εκπλήρωση μιας ποικιλίας υποχρεώσεων από συμβάσεις κατασκευών ή υπηρεσιών, μέχρι τις συνήθεις λειτουργίες Εμπορικών Επιχειρήσεων.

Σχεδόν οποιαδήποτε πώληση, υπηρεσία ή συμφωνία μπορεί να εξασφαλισθεί μέσω της έκδοσης Συμβολαίου Ασφάλισης Εγγύησης.
Οι εγγυητικές επιστολές ασφαλιστικών εταιριών αποτελούν μια εναλλακτική πηγή εγγυοδοσίας για τις αξιόπιστες και ανταγωνιστικές εταιρίες, η οποία δημιουργεί περιθώριο για αύξηση της ρευστότητας.
Σε μια εποχή μειωμένης ρευστότητας η παροχή εγγυητικής  επιστολής από ασφαλιστικές εταιρίες εξασφαλίζει μεγάλη ευελιξία και πολλά πλεονεκτήματα.
Αποκτά μια εναλλακτική πηγή εγγυοδοσίας για τους σκοπούς της επιχείρησης αυξάνοντας την πιστοδοτική τους ικανότητα χωρίς να δεσμεύει πλαφόν από τον τραπεζικό τους δανεισμό.

 1. Προστατεύει τον επιχειρηματία από οικονομικές απώλειες που οφείλονται στην αφερεγγυότητα η την παντελή άρνηση πληρωμής.
 2. Αποτελεί μια εναλλακτική πηγή ρευστότητας.
 3. Διασφαλίζει την επιχείρηση ,την φερέγγυα δραστηριότητα της και την εύρυθμη συνέχιση των εργασιών της.
 4. Αυξάνει την πιστοδοτική της ικανότητα χωρίς να δεσμεύει πλαφόν από τον τραπεζικό δανεισμό.
 5. Δεν είναι απαραίτητη η υποθήκευση πάγιων ή άλλων κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων.

Τύποι συμβολαίων ασφάλισης εγγύησης

 • Συμμετοχής
 • Καλής εκτέλεσης
 • Συντήρησης
 • Καλής πληρωμής
 • Ανάληψης προκαταβολών
 • Φορολογικών και τελωνειακών δασμών

Γνωρίστε τα Προγράμματα και τα Είδη ασφάλισης εγγυήσεων που παρέχουμε